ایران – تهران

(10 خط) 02188995508

ساعات کاری : 10:00-18:00

اسید کلریدریک ۳۲%

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

اسید کلریدریک ۳۲%

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

اسید کلریدریک ۳۲%

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

Cardiolipin IgM

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

Cardiolipin Total Ab

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

dsDNA

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

PSA

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

ANA

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

Cardiolipin IgG

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

۲۵OH Vitamin D

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

PTH Intact

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

Free PSA

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

Total IgE

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

Ferritin

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان

GH

 • خالص‌سازی نمک طعام
 • کاربرد در صنعت نساجی و چرم‌سازی
 • نظافت و خانه‌داری و بنای ساختمان‌ها
 • کاربرد در حفاری نفت برای اسیدزنی چاه نفت

52,000 تومان