• کیت اندازه گیری آنتی بادی IgM ضدهلیکوباکترپیلوری
  • انجام تست به روش ایمونوآنزیماتیک (ELISA)
  • نمونه گیری از  سرم یا پلاسمای انسانی
  • 96 تستی